SCOW T # ( "<*9WSeVjnTK00Flauta C/ Pcollo IIIIIIIILLLLLLLL49>CGLXXTK01OboEEEEEEEELLLLLLLL49>CGLXXTK021 Clarinete Bb HHHHHHHHKKKKKKKK49>CGLXXTK032 Clarinete Bbe BbHHHHHHHHKKKKKKKK49>CGLXXTK213 Clarinete BbHHHHHHHHNNNNNNNN49>CGLXXTK21Clarinete Baixo BbHHHHHHHHPPPPPPPP49>CGLXXTK05Fagote GGGGGGGGRRRRRRRR49>CGLXXTK061 Saxofone Alto Eb BBBBBBBBSSSSSSSS49>CGLXXTK072 Saxofone Alto EbBBBBBBBBSSSSSSSS49>CGLXXTK19Saxofone Tenor BbCCCCCCCCSSSSSSSS49>CGLXXTK20Saxofone Bartono EbDDDDDDDDSSSSSSSS49>CGLXXTK081 Trompete Bb 99999999RRRRRRRR49>CGLXXTK092 Trompete Bbe Bb99999999RRRRRRRR49>CGLXXTK113 Trompete Bb99999999QQQQQQQQ49>CGLXXTK111 e 2 Trompa F ========QQQQQQQQ49>CGLXXTK12Bartonoono ========LLLLLLLL49>CGLXXTK121 Trombone ::::::::49>CGLXXTK132 Trombonebone ::::::::JJJJJJJJ49>CGLXXTK153 Trombone ::::::::JJJJJJJJ49>CGLXXTK15Tuba ;;;;;;;;IIIIIIII49>CGLXXTK18Tmpano 00000000IIIIIIII49>CGLXXTK25Teclados (Xilofone, Chimes e Bells)IIIIIIII49>CGLXXTK1849>CGLXXTK18Percusso I: (Caixas Bumbos) 11111111HHHHHHHH49>CGLXXTK23Percusso II: (Pratos Ataque Pratos Susp. e Triangulo))o)) 11111111FFFFFFFF49>CGLXXTK23xxxxxxxx49>CGLXXTK2549>CGLXXTK2649>CGLXXTK26 49>CGLXXPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGEPAGELINE( #c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{+$$$J46Fn$Zj((, * &J 6Fj VfLINE(c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/:W$CS:(k{:$:$5 C: &6Cb N^LINE(~c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS{(gw{$gw$t q @ @ LINE( c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/@W$CS@(k{@$@$~ jzJ  LINE( c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS{(gw{$gw$e QaZ qt t LINE(c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS(k{$$fe QaU q3 3 LINE(c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS(k{$$j Vf vN N LINE(܋c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS{(gw{$gw$e Qa qU U LINE(Lc#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS(k{(k{&e Qa q LINE (dc#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS{(gw{$gw$e Qa q. . LINE ( c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS{(gw{$gw$o [k { LINE (!Dc#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS{(gw{$gw$  ! LINE ($e#Qa$u1/$$$$=$)9a$M]$q $ $ $ $ 9$%5]$IY$m}$$$$ 5$!1Y$EU}(iy}$iy$e Qa q LINE (' c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS{(gw{$gw$e Qa q LINE(*e#Qa$u1/$$$$=$)9a$M]$q $ $ $ $ 9$%5]$IY$m}$$$$ 5$!1Y$EU}(iy}$iy$e Qa q LINE(-e#Qa$u1/$$$$=$)9a$M]$q $ $ $ $ 9$%5]$IY$m}$$$$ 5$!1Y$EU}(iy}$iy$ ( ( LINE(0c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS(k{$$ ( ( LINE(4|c#O_$s1/$$$$;$'7_$K[$o $ $ $ $ 7$#3[$GW$k{$$$$ 3$/W$CS(k{$$ ( ( LINE(8e#Qa$u1/$$$$=$)9a$M]$q $ $ $ $ 9$%5]$IY$m}$$$$ 5$!1Y$EU}(iy}$iy$ ( ( LINE(<e#Qa$u1/$$$$=$)9a$M]$q $ $ $ $ 9$%5]$IY$m}$$$$ 5$!1Y$EU}(iy}$iy$ ( ( LINE(@Ne#Qa$u1/$$$$=$)9a$M]$q $ $ $ $ 9$%5]$IY$m}$$$$ 5$!1Y$EU}(iy}$iy$ ( ( LINE(De#Qa$u1/$$$$=$)9a$M]$q $ $ $ $ 9$%5]$IY$m}$$$$ 5$!1Y$EU}(iy}$iy$ ( ( LINE(HPee#Qa$u1/$$$$=$)9a$M]$q $ $ $ $ 9$%5]$IY$m}$$$$ 5$!1Y$EU}(iy}$iy$ ( ( LINE(Lee#Qa$u1/$$$$=$)9a$M]$q $ $ $ $ 9$%5]$IY$m}$$$$ 5$!1Y$EU}(iy}$iy$ ( ( LINE(PX"ee#Qa$u1/$$$$=$)9a$M]$q $ $ $ $ 9$%5]$IY$m}$$$$ 5$!1Y$EU}(iy}$iy$ ( ( MEAS8<*P+G`P@ YP50 0 YY YY x @$P@C &P@C YP4YYYYY @$P@C 0P@YY YYY JP@YYY x YxPIx<`P@xPRx>`P@@1E h1>`P@10P@@1E h1@`P@hEA`P@hE?`P@@YmX@Y H@Y HYC`P@Y&`P@Y+P@YA`P@Y$P@PV^oXmC`P@Xm&`P@XmE`P@@.&0P@G`P@$P@E`P@ &0P@HH`P@HF`P@H&0P@&0P@MEAS<u@ LP@PP P P PPPPP Y JP@ HP@Y @0P@Y YY @2P@Y $P@ &P@ <P@ EP@ $P@S 3P@ JP@ 0P@ 7P@ YYYY  YP 2P@P .11P - 1 MP@ 1JP@111 1@EP@@ YmX @ YmX @ Ym XY@0P@YY Y@C`P@Y5P@P. Y L`P@YGP@ YY@0P@Y >P@Y :P@ YH`P@Y@YJP@YX mH`P@X m@C`P@X mJ`P@ @@P@ @CP@ HP@MEAS <'Z@ x @ x @ x @ Eh @  x@ x@  x@ Eh @ xA x C`P@ZZZ G`P@ Z Z ZZ @@`P@ 2`P@   @E`P@ :`P@  @<`P@ 4`P@ @9`P@ 7`P@ZZZx @C`P@x <`P@xJ`P@x @G`P@x @>`P@x 9`P@x @7`P@xE`P@x5`P@x 7`P@ 1@@P@1@5`P@1 LP@P!BN[P!J W b 1GP@ 1@EP@ 1HP@1 :P@15`P@1 7P@1 >P@hE4`P@hE@4`P@P!q { @Z H@ZnXP !k~ ZJP@ZHP@Z2P@Z <P@ZJP@Z&`P@ZJP@Z$P@ZEP@Z 7P@Z@0P@ Z@EP@Z0`P@ Z@CP@Z2P@Xn+`P@Xn&`P@AH @.$`P@ @AP@&0P@HP@0`P@JP@HP@ &0P@H+`P@H&0P@H$`P@&0P@MEAS< P@ \ @P@ <P@ 7P@ :P@ >P@ CP@ HP@ CP@ @ GP@ 5P@ 0P@\\\\ \ FP@\ &P@\ <P@\\\ $P@ 2EP@@2HP@2 8P@25P@2 :P@2?P@ 2AP@2EP@ 2>P@2 <P@ \@P@ \CP@\ >P@\5P@ \HP@\5P@\ :P@\GP@ @\JP@\ 7P@ 9P@CP@ @GP@ >P@ :P@5P@ @P@ <P@ <P@ 7P@MEASP <k.P@ @E`P@P5 @ x @ x@ x @  x@ x @  x@ x @  x@ x \\\ \\ 5`P@ 7`P@ @A`P@P- J 3`P@ @:`P@ @>`P@ @>`P@P H`P@ <`P@\ \\\\ \x @@`P@x :`P@x @@`P@x@C`P@x5`P@x5`P@xPG`P@x @@`P@x 7`P@x @<`P@P6P8P8P&?P 9P8P2P9@.2QGQP&'_P P ;P 9P6 2>@P@2 <@P@20@P@22@P@2 7@P@ 2>@P@2HP@2 >@P@2&`P@2JP@2@@P@ 2$P@ 2>@P@@2E@P@hG&0P@Q&0P@@\pX\$P@\+P@\&`P@\JP@\HP@Xp&`P@JP@AH @.HP@&0P@$`P@ &0P@H$`P@H&0P@&0P@P-JP .MP -JP+GP+GP(BP*FP 1QP+GMEAS<" $P@  M`P@@ x C 3P@   &P@  MP@    HP@  0P@ JP@   x L`P@ 3EP@ 3EP@3 3EP@3x3J@P@hG Q`P@h0G\ @\qX @\qX \ \\ MP@\\ M`P@\ \EP@\\\ \ \EP@\\\ \EP@\\\ QP@\ M`P@Xq L`P@Xq L`P@@ H@ H@HP@JP@EP@ 2P@>P@ <P@HP@EP@ C`P@@ H0P@JP@2P@ 7P@ JP@ C`P@2P@ C`P@ EP@H E`P@H E`P@H E`P@MEAS< G@P@ H@P@ >@P@ <@P@ \ LP@ :@P@ H P@ 0@P@ 5@P@ H P@@ G@P@ HP@ C@P@ @ HP@ VP@ C@P@ RP@ LP@ OP@  C@P@ H P@@ 0@P@ LP@ 0@P@ <@P@ XP@@N i   TP@ VP@ RP@-ANi  -XP@-TP@<VP@< RP@KXP@KTP@ZVP@ZP RP@iTP@iXP@xAN0, 0 0 0 xVP@x RP@x@N& & & & XP@TP@VP@ RP@XP@TP@ VP@ RP@#XP@#TP@P& RP@P&VP@&TP@&XP@@N(2J (2 (2 (2 9!(VP@( RP@*TP@*XP@*VP@. RP@*XP@.TP@,0 RP@,.VP@;2TP@;0XP@J5 RP@J2VP@YAN55J 55 55 55 Y5TP@Y2XP@hP5VP@hP8 RP@h GC`P@h GC`P@h GC`P@w@N5B 5B 5B 5B w5XP@w8TP@: RP@8VP@:XP@=TP@=VP@? RP@BTP@?XP@ANBE BE BE BE ?VP@B RP@ETP@BXP@\7; \CP@\ \CP@\x\x \CP@E RP@\EVP@@NESI ES ES ES GTP@GXP@PG RP@PGVP@ ITP@ IXP@MVP@M RP@+OTP@+OXP@:QVP@:Q RP@ISTP@ISXP@Xp&`P@Xp$`P@X@NWf Wf Wf Wf XWVP@XW RP@gYTP@gYXP@v\ RP@v\VP@vAN\f \f \f \f ^TP@^XP@aVP@a RP@aXP@aTP@d RP@dVP@fTP@fXP@@Nhp hp hp hp @.CP@AH HP@&0P@@GP@-P@hVP@h RP@<P@CP@ :P@CP@ 0P@ >P@4T5P@GP@$`P@ CP@0P@@0P@AP@ <P@lTP@lXP@n RP@nVP@pXP@pTP@ pVP@ p RP@ &0P@rVP@r RP@@Nrv* rv rv rv ANrv* rv rv rv *vTP@*vXP@9vVP@9v RP@HxTP@HxXP@H&0P@H$`P@W@Nz z z z Wz RP@WzVP@f}TP@f}XP@uVP@u RP@&0P@XP@TP@VP@ RP@TP@XP@PV OoMEAS2k"@ .P@0 :P@ <@ EP@ :P@ .P@ >P@ < FP@ <P@ 5P@ >P@ 3P@ <0 @P@ >P@ <P@ @$P@C &P@C 7P@ < AP@ 0P@ EP@ @P@ >P@ JP@ @$P@C<@.( ( <@.( ( <@.( ( <@.( (<P! ;d <P!H d <P!H d <P!Hd <F0P@<C0P@<C0P@<C0P@xE0P@xE0P@xH0P@xE0P@(F0P@(F0P@(J0P@(F0P@@.2Q 2Q @.2Q 2Q /!@.2Q 2Q @.2Q 2Q 2H0P@ 2EP@ 2AP@ 2EP@2HP@2H0P@@2HP@2H0P@ 2AP@2 L0P@2EP@2EP@2CP@2EP@ ,=J0P@,=J0P@,=J0P@,= M0P@hG L0P@hG O0P@hG L0P@hG L0P@Q M0P@Q M0P@Q M0P@Q Q0P@-;\+P@\GP@ \CP@\AP@ \<P@@\-P@\ LP@\<\ :P@\9P@\5P@\ 9P@\ OP@ \@P@\ >P@\CP@\-P@\ LP@ \CP@\ LP@\4P@ \EP@\CP@ \CP@@\GP@@.fz fzP!oPf@0P@f<0P@XPpA0P@Xp>0P@z@0P@PzC0P@*TGP@PE0P@@JP@HP@ CP@@. HP@GP@ @P@A0P@ HP@JP@FP@ PG0P@ C0P@HPH0P@HE0P@H0P@P L0P@MEAS"6 JP@P PP PP P PP P P P P PPP PPP P PP@. ''PP P $P@ JP@ &`P@ 7P@ EP@ JP@ LP@S 3P@ HP@ JP@ EP@ AP@@ HP@ JP@ 9P@ 0P@ 2P@ ?P@ $P@ <P@ JHP@ JP@ MP@ JP@ @AP@ >P@ 2P@ HP@x&0P@'&0P@2 <P@ 22$P@2 22P3P6P9P6@.2PFPP9 P7P6PV&Mo2 9P@22 7P@2&`P@2 22?P@222P@220P@222 2 222hF&0P@P&0P@@.ZxnxZ$`P@ZZ?`P@ZZZZZ&`P@ZZ2`P@Z <`P@Z 7`P@Z 9`P@ZZ ZZ0`P@Z Z Z ZZ ZZXn 7P@Xn0P@Xn$P@Xn?P@Xn2P@Xn 9P@Xn <P@Xn&0P@x&0P@PV,HIo @.H&0P@PV/MLo PV0NM o PV1QNo &0P@H 7`P@H?`P@H&`P@H$`P@H <`P@H 9`P@H0`P@H2`P@MEAS c .`P@cc 0`P@ &`P@ 5`P@ :`P@ $`P@ccc 7`P@cccc >`P@cc c c cc c cx $P@x .P@x 7P@x 0P@x :P@x >P@x &P@x 5P@hM&`P@hM.`P@h1Mch0Mch0Mc h0Mc h0Mch0Mc h0Mch0MchM$`P@hM5`P@hM 7`P@hM :`P@hM >`P@hM0`P@@cy X@cyX @cyX @cyXAcyX @cyX @cyX c5`P@c :`P@@cy Xc&`P@c >`P@c0`P@c.`P@c 7`P@c$`P@Xy0`P@Xy >`P@Xy5`P@Xy 7`P@Xy$`P@Xy :`P@Xy&`P@Xy.`P@5P@ >P@.P@&0P@ :P@@.$P@0P@ 7P@ &0P@H&0P@&0P@MEAS"z[c ?P@@. + +cc 9P@ $P@ &`P@ccc <P@ 7P@ 0P@c cc 2P@c c cccc c ccx &0P@+&0P@@.6XMX6 7P@6&`P@6$P@60P@6?P@62P@6 9P@6 <P@hM&0P@X&0P@c$`P@c 9`P@c 7`P@c?`P@@.cyc <`P@c0`P@c2`P@c&`P@Xy 7P@Xy <P@Xy&0P@Xy0P@Xy2P@Xy 9P@Xy$P@Xy?P@&0P@&0P@@.H &0P@H&`P@H 9`P@H0`P@H 7`P@H <`P@H2`P@H$`P@H?`P@MEASh@~CP@?@- @- @- @- @-@- @+`P@ ?@- ?@5`P@ ??? :`P@$ P@ 9`P@??`P@?&`P@?????? ? ? 7`P@??x 7`P@x&`P@x5`P@x 9`P@x :`P@x+`P@x?`P@- 7`P@- 9`P@-&`P@-?`P@-+`P@-5`P@- :`P@h@?dX h@?d Xh@?dX h@?dX h@?dX h@?dXh?5`P@h?$ P@h@?dX h? :`P@h? >`P@h?@4`P@h?&`P@h? 7`P@h?@.`P@Q4`P@Q >`P@Q&`P@Q5`P@Q :`P@Q 7`P@Q.`P@Xd >`P@Xd :`P@Xd&`P@Xd4`P@Xd5`P@Xd.`P@Xd 7`P@MEAS"*bAP@Z 0P@@. ''ZZ &`P@ $P@ <P@ZZ ?P@Z 7P@ 9P@Z ZZ 2P@Z Z ZZZZ Z ZZx&0P@'&0P@@.2PFP2$P@2&`P@20P@2 7P@22P@2 9P@2?P@2 <P@hF&0P@P&0P@Z$`P@Z 9`P@Z?`P@Z2`P@@.ZxnxZ 7`P@Z0`P@Z <`P@Z&`P@Xn?P@Xn2P@Xn$P@Xn 7P@Xn 9P@Xn&0P@Xn <P@Xn0P@x&0P@&0P@@.H &0P@H 7`P@H 9`P@H0`P@H&`P@H <`P@H2`P@H$`P@H?`P@MEASrN&ZZZ Z ZZ Z Z ZZ .`P@ZZZZ 7`P@ZZ >`P@Z 0`P@ &`P@ 5`P@ :`P@ $`P@Zx$P@x >P@x5P@x.P@x&P@x :P@x0P@x 7P@hF >`P@hF 7`P@h0FZ h0FZh0FZh1FZh0FZ h0FZh0FZh0FZ hF0`P@hF&`P@hF5`P@hF.`P@hF :`P@hF$`P@@Zn X@ZnX @ZnX @Zn X@ZnX @ZnXAZnX Z&`P@Z 7`P@@ZnX Z5`P@Z >`P@Z0`P@Z :`P@Z.`P@Z$`P@Xn 7`P@Xn :`P@Xn&`P@Xn$`P@Xn >`P@Xn5`P@Xn.`P@Xn0`P@$P@ :P@&0P@5P@ 7P@@..P@ >P@0P@ &0P@H&0P@&0P@MEAS&@. PZ 7 P@@. '' ZZ < P@ : P@ ? P@ 9 P@ZZ &`P@ $ P@@ . P@Z Z 0 P@ZZ Z ZZZ ZZZx&0P@'&0P@2&`P@@2Fhh@F.`P@hF$`P@hF 9`P@hF 7`P@hF&`P@hF :`P@hF?`P@hF <`P@hF0`P@@.ZxZx@Z-P@Z >P@Z$P@Z :P@Z5P@Z 7P@Z 9P@Z.P@Z&0P@d&0P@Xn&0P@x&0P@&0P@ 9P@5P@@-P@@.$P@ >P@.P@ :P@ 7P@ &0P@H&0P@&0P@MEAS0 P@ \@ Gh@ Gh @ G hA Gh @ Gh @ G h@ Gh @ Gh \\\ @0`P@ 9`P@ &`P@ \ \ @2`P@ \\\ \ $`P@\ 7`P@\\ ?`P@ <`P@\\\x?`P@x&`P@x <`P@x$`P@x@2`P@x 7`P@x 9`P@x@0`P@2&`P@2 >`P@2@0`P@2 7`P@25`P@2@.`P@2 :`P@2$`P@h0G\hG@2`P@hG@0`P@hG$`P@hG 7`P@hG?`P@hG <`P@hG&`P@hG 9`P@\\\\@.\zpz\\&`P@\Xp&0P@z&0P@&0P@@. &0P@H&0P@&0P@MEAS kA 9P@P P P P P PP P @. ((P  >P@P  >P@ ?P@\\\\ \ \ >P@ 2P@ 7P@ <P@\\\ 0P@ $P@\\\\\\ &`P@x&0P@(&0P@@.2QGQ20P@ 2EP@2 7P@22P@2?P@2 9P@ 2EP@2$P@ 2EP@2&`P@2 <P@hG&0P@Q&0P@@.\zpz\?`P@ \EP@\$`P@\&`P@ \EP@\ <`P@\2`P@\ 9`P@\0`P@ \EP@\ 7`P@Xp2P@Xp 9P@Xp0P@Xp$P@Xp <P@Xp 7P@Xp?P@Xp&0P@z&0P@@ H@ H@.H C`P@&0P@ C`P@@ H C`P@ &0P@H$`P@H&`P@H 7`P@H E`P@H2`P@H 9`P@H E`P@H E`P@H?`P@H <`P@H0`P@MEASN "C0P@ 7`P@\\ \\ \\\\\\\\ H P@ H P@ &`P@\\\ $`P@ :`P@ 5`P@ .`P@ 0`P@ >`P@ H P@x0P@x&P@x5P@x.P@x$P@x :P@x >P@x 7P@hG.`P@h GC`P@h0G\ h0G\h0G\h0G\h0G\h1G\h0G\ hG&`P@h GC`P@hG$`P@h0G\ hG :`P@hG >`P@hG5`P@h GC`P@hG 7`P@hG0`P@@\qX @\q XA\qX @\qX @\qX @\qX@\q X\0`P@\5`P@\$`P@@\qX \ >`P@ \CP@ \CP@ \CP@\&`P@\.`P@\ 7`P@\ :`P@Xq&`P@Xq0`P@Xq :`P@Xq >`P@Xq5`P@Xq$`P@Xq.`P@Xq 7`P@0P@ 7P@5P@$P@@. >P@.P@ :P@&0P@ &0P@H&0P@&0P@MEAS cc@. + + 0P@ $P@ccc 7P@ >P@ 2P@ ?P@ <P@ >P@ >P@cccc c &`P@c cc 9P@ccx &0P@+&0P@@.6XMX6 <P@6?P@6$P@ 6EP@6 9P@6&`P@62P@ 6EP@60P@ 6EP@6 7P@hM&0P@X&0P@@.cyc <`P@c0`P@c?`P@c 9`P@ cEP@ cEP@c2`P@c 7`P@ cEP@c$`P@c&`P@Xy 7P@Xy$P@Xy 9P@Xy0P@Xy <P@Xy?P@Xy2P@Xy&0P@&0P@@ H@ H@.H C`P@ C`P@ C`P@@ H&0P@ &0P@H2`P@H&`P@H 9`P@H <`P@H?`P@H0`P@H A`P@H A`P@H$`P@H A`P@H 7`P@MEAS,hz R P@F@ 2 @ 2 @ 2 @ 2@ 2 @ 2 @+`P@@ 2 F $ P@F FFF :`P@F ?`P@ @5`P@ 9`P@ 7`P@ @ P@ @ P@ @ P@ @&`P@FFF FFFFFx 9`P@x+`P@x?`P@x :`P@x&`P@x5`P@x 7`P@2?`P@2 :`P@25`P@2&`P@2+`P@2 9`P@2 7`P@h@FoX h@FoX h@Fo Xh@FoX h@FoXh@FoX hF$ P@h F< P@hF :`P@h@FoX hF 7`P@h F< P@h F< P@hF@.`P@hF >`P@hF@&`P@hF5`P@hF@4`P@Z4`P@Z :`P@Z.`P@Z >`P@Z&`P@Z5`P@Z 7`P@Xo4`P@Xo >`P@Xo 7`P@Xo :`P@Xo.`P@Xo&`P@Xo5`P@MEASHT[ 7P@\@. (( >P@ 9P@\\\ ?P@ >P@ $P@ >P@ 2P@ &`P@\\\\ 0P@\ \\\\ <P@ \\x&0P@(&0P@@.3RGR3 7P@ 3EP@ 3EP@30P@3$P@3?P@3&`P@ 3EP@32P@3 <P@3 9P@hG&0P@R&0P@@.\{q{\?`P@\ 7`P@\&`P@ \EP@\ <`P@ \EP@\0`P@\$`P@\ 9`P@\2`P@ \EP@Xq?P@Xq0P@Xq 9P@Xq <P@Xq2P@Xq 7P@Xq$P@Xq&0P@{&0P@@ H@ H@.H C`P@ C`P@ C`P@@ H&0P@ &0P@H E`P@H E`P@H 9`P@H E`P@H <`P@H0`P@H2`P@H$`P@H&`P@H 7`P@H?`P@MEAS F0P@ :`P@\\\ \\\\\\\ \\ $`P@\ H P@ H P@\ H P@ 0`P@ >`P@ .`P@\ 7`P@ &`P@ 5`P@x&P@x0P@x 7P@x$P@x.P@x >P@x5P@x :P@h GC`P@h0G\h0G\h0G\ h1G\h0G\h0G\ h0G\ h0G\hG :`P@hG5`P@hG 7`P@hG0`P@hG.`P@hG$`P@h GC`P@hG&`P@hG >`P@h GC`P@@\pX A\pX @\pX @\p X@\p X@\pX@\pX \CP@\ :`P@ \CP@\5`P@\ 7`P@@\pX \CP@\.`P@\&`P@\0`P@\$`P@\ >`P@Xp&`P@Xp0`P@Xp >`P@Xp :`P@Xp 7`P@Xp5`P@Xp.`P@Xp$`P@0P@5P@ >P@ 7P@&0P@ :P@@. @P@ @P@ @P@.P@$P@ &0P@H&0P@&0P@MEASk \ 0 P@ ? P@ AP@\@. ((\\ 9 P@ 7 P@ < P@ &`P@@ . P@ AP@ : P@\\ $ P@\\\ AP@ \\\\\\x&0P@(&0P@@ 2G h 2@`P@@2Gh@ 2G h@ 2G h 2@`P@2&`P@ 2@`P@hG :`P@hG <`P@h G>`P@hG 9`P@h G>`P@h G>`P@hG 7`P@hG&`P@h@G.`P@hG$`P@hG?`P@hG0`P@@.\z\z\.P@\5P@\&0P@\ 7P@ \@P@ \@P@\$P@\ >P@\ 9P@@\-P@\ :P@ \@P@f&0P@Xp&0P@z&0P@@-P@ <P@ <P@ 9P@ <P@@.$P@&0P@5P@.P@ :P@ 7P@ >P@ &0P@H&0P@&0P@MEAS"X @ @>`P@@ Gh @ GhA Gh @ G h@ Gh@ Gh @ Gh@ Gh@ Gh @ Gh @ G hP$4> 3 P$48% P$4> 3 P$48%  9`P@\ @>`P@ @>`P@ \ \ &`P@\ @2`P@ 7`P@ <`P@ ?`P@\\\\ @0`P@\\ $`P@\\\\\x @>`P@x@0`P@x&`P@x @>`P@x <`P@x@2`P@x?`P@x$`P@x 9`P@x 7`P@x @>`P@ 3@@`P@3@0`P@3 :`P@3&`P@3$`P@3 >`P@ 3@@`P@3@.`P@3 7`P@ 3@@`P@35`P@hG@2`P@hG <`P@h G@>`P@hG 7`P@hG&`P@hG$`P@h G@>`P@hG@0`P@hG 9`P@h G@>`P@hG?`P@\\ \@\ H \\\\\ \\+`P@Xq+`P@0`P@H.`P@MEAS &`P@P P P P P P P P P P P P P P @. (( 2P@ EP@P 9P@ 0P@ JP@ JP@ 7P@ MP@ >P@ MP@ EP@ JP@ ?P@ $P@@ HP@ HP@ HP@ <P@ AP@ JP@ JP@ VP@ LP@ 2P@ EP@ x&0P@(&0P@2HP@2EP@@.2QGQ2?P@@2HP@2 9P@ 2>P@ 2JP@2 7P@2EP@ 2>P@2 <P@2JP@2 MP@ 2AP@2HP@2&`P@2 LP@ 2EP@22P@2JP@2 MP@2$P@22P@20P@ 2JP@2VP@hG&0P@Q&0P@@.[zoz [>P@[2`P@[H`P@[>`P@[J`P@[J`P@ [J`P@[V`P@ [J`P@ [EP@[$`P@[ 7`P@[ L`P@[E`P@[0`P@[ 9`P@[ M`P@[?`P@[H`P@[E`P@ [AP@@[H`P@[ <`P@[&`P@[2`P@[ M`P@Xo 9P@Xo 7P@Xo MP@XoHP@XoJP@Xo&0P@Xo?P@Xo LP@XoEP@ Xo$P@Xo2P@Xo>P@Xo0P@Xo2P@XoVP@Xo MP@X oJP@XoEP@XoHP@X@oHP@XoJP@Xo <P@X oJP@z&0P@@ H@ H@ H&0P@ @`P@ C`P@@.H <`P@ &0P@H >`P@H A`P@H@H`P@H2`P@HE`P@ H L`P@HJ`P@H&`P@H <`P@H$`P@HH`P@HE`P@H2`P@HJ`P@HV`P@H J`P@H E`P@H M`P@H M`P@H>`P@H J`P@H?`P@H0`P@H 9`P@H 7`P@HH`P@MEAS>l@ G`P@ L`P@[ T`P@ 0`P@ C`P@ H P@[ @ P@ J`P@ <`P@ H`P@ >`P@ H`P@ &`P@ .`P@ 7`P@ G`P@ 0`P@ C`P@ :`P@ C P@ $`P@ 5`P@ H`P@ L`P@xHP@xCP@xTP@xJP@x0P@x$P@xCP@ x<P@x0P@x >P@x HP@x LP@x 7P@x5P@x&P@x@GP@x HP@xGP@x :P@x LP@x.P@h0G[h0G[h0G[h0G[h0G[ h0G[h0 G[h0G[ h0 G[h0G[ h0G[ h0G[h0G[h1G[h0G[h0G[h0G[ h0G[h0G[h0G[h G@`P@hG L`P@hGT`P@h0G[hG0`P@hGC`P@ hG5`P@hGC`P@hG<`P@hG.`P@hGH`P@hG L`P@h GH`P@hGJ`P@h GH`P@hGG`P@hG0`P@hG >`P@h GC`P@hG :`P@hG&`P@hG$`P@hAGG`P@h G<`P@hG 7`P@@[oX @[oX@[oX A[oX @[o X@[oX @[o X@ [oX @[o X@[oX @[oX @[oX @ [oX@[oX@[oX @[o X@[oX @[oX @[oX @[o X[0`P@ [@P@[$`P@ [CP@ [<P@[.`P@R[G`P@[J`P@[ :`P@[C`P@[ 7`P@[ >`P@[&`P@[0`P@ [H`P@[5`P@[G`P@ [H`P@[T`P@[ L`P@[ L`P@[H`P@[C`P@[<`P@Xo0`P@XoC`P@X oH`P@XoG`P@Xo$`P@Xo 7`P@Xo0`P@X oH`P@Xo >`P@Xo :`P@Xo<`P@Xo5`P@Xo.`P@Xo L`P@XoT`P@XPoG`P@Xo&`P@Xo L`P@XoC`P@XoJ`P@XoH`P@.P@0P@<P@HP@CP@ 0P@GP@ :P@ HP@ LP@@.JP@5P@@GP@&0P@TP@ 7P@ >P@$P@ HP@ LP@CP@ &0P@H&0P@&0P@MEAS"xEP@ <P@2P@@.%% >P@U MP@&`P@ 7P@ LP@HP@@HP@ >P@ MP@EP@ >P@2P@ JP@JP@U?P@VP@ JP@$P@>P@0P@ 9P@x&0P@%&0P@ /JP@/$P@@./LBL/ LP@/?P@ /EP@/2P@/JP@/HP@/ 7P@/VP@/ 9P@@/HP@/&`P@ /EP@ /EP@/0P@/>P@/ MP@/EP@/ MP@/2P@ /JP@/EP@ / <P@hB&0P@L&0P@@.Urhr UEP@U <`P@U>`P@UJ`P@U?`P@UV`P@UE`P@U0`P@UH`P@U&`P@ UEP@U M`P@U 7`P@U2`P@U2`P@U M`P@ UJ`P@UE`P@ UEP@U 9`P@U$`P@ UJ`P@@UH`P@U L`P@Xh MP@Xh 9P@X hJP@Xh&0P@Xh$P@XhEP@ XhEP@XhHP@Xh 7P@X@hHP@Xh LP@Xh <P@Xh2P@XhJP@XhVP@Xh0P@Xh>P@Xh?P@Xh2P@Xh MP@X hJP@r&0P@@ { H@.{H{@ { H{&0P@ {C`P@ {C`P@@ { H {C`P@ &0P@H 7`P@H 9`P@H&`P@H0`P@H A`P@H?`P@H2`P@H J`P@HH`P@H L`P@H$`P@H J`P@H A`P@H2`P@H <`P@H A`P@H@H`P@H M`P@H M`P@HV`P@HJ`P@H>`P@HE`P@HE`P@ MEASh*0>PL@ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6@ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6 @ 6 :`P@ C`P@ 9`P@ 7`P@P @G`P@ H`P@ L`P@ @+`P@ $ P@ 5`P@ @5`P@ T`P@ H`P@ @A`P@ ?`P@ G`P@ ]C P@ ]< P@ J`P@ L`P@ M`P@L @C`P@ @&`P@ ]@ P@x :`P@x 5`P@x G`P@x C`P@x L`P@x 5`P@x &`P@x J`P@x +`P@x T`P@x A`P@x H`P@x M`P@x H`P@x C`P@x L`P@xP G`P@x 9`P@x ?`P@x 7`P@ 6 M`P@P6G`P@65`P@6T`P@6 7`P@6A`P@6G`P@6+`P@6 :`P@6C`P@6 L`P@6C`P@6 L`P@6J`P@65`P@6&`P@6 9`P@6H`P@6?`P@ 6H`P@h@LwX h@Lw Xh@LwX h@LwX h@ LwX h@LwX h@LwXh@ LwX h@LwX h@LwXh@LwX h@LwX h@LwX h@LwX h@Lw Xh@LwX h@LwX h@LwX h L L`P@hL@4`P@hL5`P@hL :`P@h LH P@h L]@ P@h L]C P@hL >`P@hLG`P@hL 7`P@hLX`P@hL O`P@hLJ`P@hL@4`P@h@LwXh L L`P@hL O`P@hL@.`P@hPL@J`P@hL@&`P@hL L`P@hL$ P@hLH`P@hL O`P@hL@@`P@aG`P@a L`P@a4`P@ a L`P@a5`P@PaJ`P@aJ`P@a O`P@a :`P@ a L`P@a >`P@a O`P@a O`P@a 7`P@a@`P@a.`P@aX`P@a&`P@a4`P@aH`P@XPwJ`P@XwG`P@Xw :`P@Xw >`P@X w L`P@Xw4`P@Xw5`P@Xw&`P@Xw4`P@XwJ`P@Xw L`P@Xw O`P@XwH`P@Xw.`P@XwX`P@Xw O`P@X w L`P@Xw O`P@Xw@`P@Xw 7`P@MEASUP VP@ $P@ JP@@. '' MP@ EP@ ?P@ 7P@ HP@ MP@ >P@ JP@ LP@ AP@ JP@ EP@ @ HP@ JP@ &`P@ JP@ HP@ 2P@ EP@ 9P@ 0P@ <P@ 2P@x&0P@'&0P@2JP@2HP@@.2PFP2 <P@ 2AP@20P@2 MP@2&`P@2EP@ 2>P@ 2EP@@2HP@2 9P@ 2JP@2 7P@2EP@2$P@22P@ 2JP@2VP@2HP@2?P@2 LP@ 2>P@22P@2JP@2 MP@hF&0P@P&0P@@.ZxnxZE`P@ ZEP@ZH`P@Z2`P@Z L`P@Z0`P@Z 7`P@Z$`P@Z 9`P@ZJ`P@ ZJ`P@Z2`P@ ZJ`P@Z <`P@ZV`P@Z&`P@Z M`P@Z>`P@ZJ`P@ Z>P@Z M`P@ZH`P@ZE`P@ ZAP@@ZH`P@Z?`P@XnJP@Xn0P@XnEP@ XnHP@Xn2P@X@nHP@XnVP@Xn MP@Xn LP@XnJP@Xn&0P@Xn?P@X nJP@Xn$P@Xn>P@Xn <P@X nJP@Xn2P@Xn MP@Xn 7P@XnEP@Xn 9P@XnHP@x&0P@@ H@.H@ H C`P@ @`P@ <`P@@ H&0P@ &0P@H >`P@H A`P@H@H`P@H2`P@HE`P@ H L`P@HJ`P@H&`P@H <`P@H$`P@HH`P@HE`P@H 7`P@HJ`P@HV`P@H J`P@H E`P@H M`P@H M`P@H>`P@H J`P@H2`P@H?`P@H0`P@H 9`P@HH`P@MEAS MhP@ C P@ L`P@ $`P@@ G`P@ 5`P@ :`P@ C`P@ 0`P@ L`P@ 7`P@ T`P@ &`P@ H`P@ >`P@ H`P@ J`P@ H`P@ C`P@ 0`P@ .`P@ H P@ @ P@ H`P@ G`P@ <`P@ F`P@x $P@x 0P@x 7P@x .P@x &P@x :P@x HP@x LP@x@ GP@x CP@x HP@x HP@x <P@x LP@x JP@x 5P@x TP@x HP@x GP@x 0P@x >P@x FP@x CP@ h0Lbh0Lb h0Lbh0Lbh1Lbh0Lbh0Lbh0Lbh0Lb h0 Lbh0 Lbh0Lbh0Lbh0Lbh0Lbh0Lbh0Lbh0Lb h0Lb h0Lbh0Lbh0Lb hLC`P@ hALG`P@hLF`P@hL L`P@h LC`P@hL.`P@hLT`P@h LH`P@hLJ`P@hL >`P@hL L`P@hLH`P@h LH`P@hL<`P@hLC`P@hLG`P@hL0`P@hL5`P@hL$`P@h L<`P@h L@`P@hL :`P@hLH`P@hL&`P@h0LbhL0`P@hL 7`P@@bwX @bw X@ bwX@bw X@bwX @bwX @bwX@bwX @bw X@bwX @bw X@ bwX @bwX AbwX @bw X@bwX @bwX @bwX @bwX@bwX @bwX @bwX bC`P@b$`P@bG`P@bT`P@ bH`P@RbG`P@bJ`P@bC`P@b >`P@b0`P@b5`P@ bCP@b L`P@b L`P@bH`P@b 7`P@b<`P@ b<P@b.`P@b :`P@bF`P@b&`P@bH`P@ bH`P@ b@P@b0`P@XwF`P@Xw 7`P@Xw$`P@Xw.`P@XwG`P@XPwG`P@X wH`P@Xw0`P@XwC`P@Xw<`P@Xw :`P@Xw L`P@XwT`P@XwC`P@Xw0`P@Xw&`P@Xw >`P@Xw L`P@XwJ`P@Xw5`P@X wH`P@XwH`P@XwH`P@ HP@HP@5P@CP@ <P@ LP@@GP@ @P@ LP@ HP@JP@TP@&0P@ >P@@.$P@GP@.P@0P@0P@HP@ 7P@ HP@ CP@ :P@CP@FP@ &0P@H&0P@&0P@MEAS6 @ . P@ E P@ 9 P@ H P@ AP@@. (( FP@\ : P@ . P@ J P@ M P@@ H P@ 7 P@ V P@ M P@ >P@ ? P@ &`P@ ]J P@C : P@ F P@ F P@ J P@ YH P@C < P@ M P@ $ P@ 0 P@x&0P@(&0P@@ 2Gh 2C`P@@2Gh@ 2G h2&`P@@ 2G h 2@`P@ 2H`P@hG0`P@hGH`P@hG 7`P@hGE`P@ hG$`P@h@G.`P@h@GH`P@h GJ`P@hG 9`P@hGJ`P@hG?`P@hG:`P@hGF`P@hG M`P@hGH`P@hG M`P@hGJ`P@h GF`P@h GA`P@h GJ`P@h GF`P@hG <`P@hGV`P@hG M`P@hG :`P@hG&`P@hG.`P@@.\z\z \CP@\ 7P@\ LP@@\-P@ \EP@@\GP@\ 9P@\GP@\CP@ \HP@\ >P@ \HP@\ OP@\JP@\XP@\-P@\.P@\5P@\ :P@\ OP@\9P@\$P@ \@P@\ LP@\HP@\&0P@\JP@f&0P@Xp&0P@z&0P@JP@ LP@TP@ 9P@9P@@-P@ :P@ LP@CP@@. CP@ HP@ LP@HP@ EP@CP@ 5P@.P@$P@&0P@GP@@GP@HP@-P@ 7P@ HP@ >P@FP@ &0P@H&0P@&0P@MEASzj'4h0P$4C  0 \0 \0 \0 \ 0 \0 \0 \0 \ 0 \ 0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \ 0 \ 0 \0 \0 \0 \ P$4C  @. ((0 \ 2P@ 2P@ $`P@ @HP@C AP@ JP@ EP@ EP@ &`P@ MP@ ?P@ EP@  JP@ MP@ @JP@C HP@ LP@A HP@ JP@ 9P@ VP@ >P@ 7P@ JP@ <P@ 0`P@x$P@x&0P@x+P@(&0P@2&0P@@.2Q2Q,=&0P@hG&0P@hG$`P@hG+`P@Q&0P@@\ H@\HPV-Y o @ \H\2`P@ \J`P@\H`P@\J`P@\2`P@\ M`P@\ \E`P@\E`P@ \A`P@\?`P@\ <`P@\0`P@ \J`P@ \J`P@\J`P@\V`P@\E`P@B\H`P@\ M`P@\&P@\$P@\>`P@\H`P@\ L`P@\ 9`P@\ 7`P@XP !XP OXPIzXPHxXP!XP!Xp xX pxXpxX pxXpxX pxXpxX p M`P@XpA`P@X pxXp xXp xXp xXpxXpxXp xXpxXpxXp xXp xXp5`P@Xpx2`P@ P"6l C/P@ >`P@ J`P@H<`P@H0`P@H H`P@MEAS!P ]PP PPPP P PV 6o ]] ] ]] J@P@ ] F@P@ F@P@]P F@P@ ] E@P@ H@P@ r K@P@ .@P@ :@P@ ]]P3P43 QP@3 QP@3 OP@P63 QP@3 QP@] OP@] QP@] QP@] QP@] QP@@H @H @H @H EP@ O`P@@H O`P@ O`P@FP@JP@s KP@ FP@HP@ FP@:P@.P@ O`P@ M`P@H M`P@H M`P@H K`P@H M`P@H M`P@MEAS 5\\\ HP@ CP@ O P@ O P@ -P@ O P@ EP@ GP@ EP@ \ EP@ O P@r KP@ \ \\\\ M P@\\ 9P@hG L`P@hG L`P@hG L`P@hG L`P@hGJ`P@s\ KP@\CP@\EP@\@P@\HP@\HP@\GP@\-P@ \EP@\9P@ \EP@\HP@\HP@\FP@GP@ LP@ LP@ LP@ EP@s KP@9P@-P@HP@CP@ LP@EP@ EP@JP@MEASk 7P@  CP@ FP@ \\ \ MP@ FP@\ MP@\ EP@ CP@r KP@ \ MP@ HP@\\ +P@ KP@\\\ MP@@2Gh @2Gh @2Gh 2 L`P@@2Gh @2Gh 2 L`P@2 L`P@2 L`P@2J`P@hGJ`P@hGJ`P@hGJ`P@hGJ`P@hGH`P@\ LP@\EP@\<P@\CP@r\ KP@\ LP@ \HP@\@P@\0P@\ LP@\ LP@ \FP@\GP@\JP@HP@HP@FP@HP@HP@MEAS"P@ E@P@ C@P@ \ E@P@ E@P@  A@P@ <@P@ E@P@ A@P@ 5@P@ G@P@  )@P@ \ C@P@r K@P@ \ E@P@\\\\\\\PPPP3P@ HP@ 7P@0P@ :P@ EP@ <P@CP@ <P@EP@s KP@HP@@GP@CP@GP@PMEAS$ P@ <@P@ 3@P@ E@P@  :@P@ H@P@ E@P@ .@P@ EP@ \\ F@P@ F@P@ @ H@P@r K@P@ \ \ GP@ :@P@ 8@P@ F@P@ \ P!3 d P+P!3~_P.P!3~_ P)P!3~_ 2 QP@@2 QP@2 OP@2 QP@2YP@2AP@2 MP@2 QP@P0\ OP@\ QP@@\ QP@\ QP@\ QP@\YP@\AP@\ MP@@H @H @H @H @H @H <P@EP@ FP@3P@@H OxP@@`P@ LxP@ :P@:P@ 8P@ O`P@XxP@HP@EP@.P@@HP@ OxP@FP@s KP@ FP@P OxP@ M`P@H M`P@H MxP@H MxP@H >`P@HJxP@HP MxP@H K`P@HVxP@MEAS k EP@r KP@\ XhP@ -P@ GP@ @ P@ O P@ OhP@ CP@ M P@ LhP@ OhP@ 7P@ 9P@ \ EP@ 9P@ \@ GP@ EP@ CP@ :P@@ OhP@ EP@ 2P@ \\ CP@hG L`P@hG LxP@hGHxP@hG LxP@hGTxP@h@G LxP@hG <`P@hGJ`P@\ 9P@\-P@\FP@\ QP@\HP@\CP@ \EP@@\HP@\GP@ \EP@\@P@@\GP@\2P@\CP@\EP@\ :P@\ 7P@\ 9P@\HP@\HP@\9P@s\ KP@@H @H @H P!\ P! dP! d@H @H @H @H P!jCP@JxP@ EP@9P@ 7P@PJxP@GP@GP@JxP@ :`P@FxP@2P@EP@-P@s KP@ 9P@ RxP@ :P@ EP@J`P@H`P@H L`P@HP LxP@HHxP@H LxP@H <`P@H LxP@HJ`P@HTxP@MEAS" +P@VP$41 f@0 M P@ EP@ \ AP@ K P@\ VhP@ \ \\ 7P@ < P@ HP@ MhP@@ MhP@P$40b@ 0 CP@ MhP@ 7P@ @ H P@ CP@ > P@ JhP@ E P@  FP@r KP@ 8 P@ 5 P@ CP@hGJ`P@h@GH`P@hG5`P@hG L`P@hGHxP@hG 8`P@hGE`P@ hG LxP@hG <`P@h@G LxP@hGTxP@hG LxP@hG <`P@@ \ x@\ x@\ x@\ x@\ x@\ x@\ x@\ x@\ x@\ x@\ x@\ x@\ x@\ x@\ x@\ x@ \ x@\ x \2CP@ \2FP@\2+P@\2JP@@\2HP@\2JP@\2HP@\ 28P@\2EP@\ 27P@P\2JP@s\ 2KP@\ 2<P@\2JP@\25P@\2CP@\2EP@ \ 2:P@\27P@ \ 2RP@\2FP@\2HP@x 2<P@x 28P@x27P@ x2EP@ x2CP@x2GP@x2EP@ x 2MP@ x2FP@sx 2KP@x 2MP@x2+P@x 2>P@x2JP@x2HP@x2VP@x 27P@x 2KP@Px 2MP@x 2MP@x25P@@x2HP@ 2JP@ 2RP@ 2EP@ 2YP@ 28P@ 2HP@ @2HP@ P 2RP@ 2FP@ s 2KP@ 27P@ 2AP@ 2CP@ 2RP@ 2MP@ 2RP@ 2<P@ 25P@ 2EP@ 27P@ 2+P@ 2PP@MEAS P@ OP@P QP@ +P@@> - - - ] GP@ EP@ LP@ 7P@ EP@ JP@ QP@ EP@ ] XP@ EPP@ QP@ CP@ EP@ <P@@ QP@ -P@ 9P@ @P@q KP@ 2P@ +P@C EP@ EP@ ] 9P@+P@P <+P@Z+P@x+P@#+P@(+P@-+P@2+P@@>2V 2V2V8+P@,<+P@JB+P@hF+P@L+P@P+P@P2EP@@>@PW PWPWTT2FP@V+P@W2HP@P" \@>[ [[[+P@[IP@[ LP@P7m[JP@[DP@[DP@[&P@C[ ;P@`+P@e+P@:k+P@Xo+P@vu+P@y+P@+P@+P@@> +P@ +P@*+P@H+P@f+P@fP+P@+P@P$4O3 P$4O3 PMEASo JP@P PP PP P PP PPP P P P P P @. (( 0P@ ?P@ L@P@ JP@  2@P@ J@P@ 9P@ >@P@ EP@P &`P@ HP@ <P@ AP@ H@P@ 7P@  J@P@ $P@[ 2P@x&0P@(&0P@@2Fh P0@2F h@2Fh @2Fh @2Fh P2P0@2Fh P2P3P3@.2PFP 2>P@2 <P@20P@22P@2J`P@ 2AP@2E`P@ 2EP@2J`P@2 9P@2HP@2J`P@2 7P@2J`P@2JP@2&`P@2?P@2J`P@2$P@hF L`P@hFG`P@hF L`P@hF L`P@hF L`P@hF&0P@hF L`P@P&0P@@.[yoy[J`P@[ MP@[H`P@[&`P@ [>P@[2`P@[ MP@[ MP@[0`P@[ MP@[ 9`P@ [EP@[ <`P@[ MP@ [AP@[ 7`P@[?`P@[$`P@[HP@Xo <P@Xo&0P@XoHP@Xo?P@Xo$P@Xo2P@XoJP@Xo0P@Xo 7P@Xo 9P@y&0P@@ H@.H@ H@H P! P! @H @H P! @ HP! P! P !@H @H O`P@ <`P@ JP@>P@ O`P@ O`P@@H @`P@J`P@ C`P@ LP@HP@ O`P@2P@ JP@ O`P@&0P@ &0P@H A`P@H M`P@H 9`P@H2`P@HJ`P@HH`P@H M`P@H >`P@H&`P@H0`P@H 7`P@H?`P@H M`P@H E`P@H M`P@H$`P@H <`P@H M`P@HH`P@MEAS $H@P@ HP@ @ P@ 0P@ GP@ :`P@ H P@ $`P@ H`P@ 5`P@ .`P@ LP@ F`P@ 7`P@ C P@ LP@ >`P@ JP@ GP@ <P@ LP@ &`P@ HP@ 0`P@[ LP@ LP@xHP@x 7P@x.P@x0P@x5P@x >P@x :P@xFP@x$P@x&P@2 LP@@2JP@2 OP@2TP@2TP@2GP@ 2 OP@h0G[ h0G[ hG0`P@hG 7`P@hG$`P@h0G[h0G[h0G[h0G[ h1G[h0G[h0G[h0G[hGF`P@h G<`P@hGH`P@hG.`P@h GC`P@hG >`P@hG5`P@hG&`P@h G@`P@hG :`P@@[oX @[oX @[oX A[oX @[oX@[oX @[oX @[o X@[oX @[o X[$`P@[ LP@[.`P@[ LP@[ OP@[0`P@ [@P@[H`P@[ OP@ [<P@[HP@[F`P@[ 7`P@[ >`P@[5`P@ [CP@[ :`P@[CP@ [&`P@@[GP@Xo0`P@XoH`P@Xo.`P@Xo :`P@Xo >`P@Xo$`P@Xo5`P@Xo 7`P@Xo&`P@XoF`P@ >P@ 7P@5P@@.0P@HP@ :P@.P@FP@&0P@$P@ &0P@H&0P@&0P@MEAS @ , 0P@ HP@ J@P@ ?P@ &`P@ H@P@ AP@ $P@ L@P@ JP@ J@P@  EP@@. + + JP@ 2P@ 9P@ <P@  2@P@  7P@c >@P@ x &0P@+&0P@@6Mh @6Mh @6Mh @6Mh @6Mh @6M hP!6 A M P!6 A M P!6 A M P!6 A M @.6XMXP!6 A M 6HP@6$P@6E`P@6J`P@62P@ 6AP@6J`P@6?P@ 6>P@6J`P@6J`P@ 6EP@6 9P@6JP@6 <P@6 7P@6J`P@6&`P@60P@hM&0P@hM L`P@hM L`P@hM L`P@hM L`P@hM L`P@hMG`P@X&0P@c$`P@ c>P@cH`P@c MP@ cEP@c MP@c MP@@.cycHP@c 9`P@c&`P@ cAP@c 7`P@c?`P@c MP@c MP@c <`P@c0`P@c2`P@cJ`P@XyJP@XyHP@Xy0P@Xy?P@Xy 7P@Xy 9P@Xy <P@Xy2P@Xy$P@Xy&0P@&0P@@ H@H @H P! @ HP! @.HP! @ H@H P! @H @H P!  O`P@J`P@&0P@ <`P@ O`P@ O`P@@H @`P@>P@ C`P@ LP@HP@ O`P@ JP@2P@ JP@ O`P@ &0P@H A`P@H M`P@H <`P@H2`P@H 9`P@HH`P@H M`P@H >`P@H&`P@H$`P@H 7`P@H?`P@H M`P@H A`P@H M`P@HJ`P@H0`P@H M`P@HH`P@MEAShyn :`P@@ 2 @ 2 @ 2@ 2 @ 2 @ 2 @ 2@ 2 @ 2 @ 2 @ 2 @ 2 @ 2 @ 2 @ 2 F`P@ @GxP@ LxP@ @+`P@ LxP@ 7`P@ G P@ LxP@ ]< P@ ?`P@ LxP@F M P@ ]C P@ YA P@ J P@ @&`P@ H`P@ H P@ $ P@ ]@ P@ 5 P@ @5`P@ LxP@ 9`P@x MxP@xHxP@x&`P@x?`P@xF`P@x :`P@x MxP@x 7`P@xH`P@x MxP@x 9`P@x MxP@x MxP@x5`P@x+`P@2F`P@2 L`P@2 :`P@2 7`P@2 L`P@25`P@2+`P@2G`P@2 L`P@2?`P@2H`P@2&`P@2 9`P@2 L`P@2 L`P@h@FoX h@FoX h@Fo Xh@FoX h@FoX h@Fo Xh@FoX h@FoXh@FoX h@FoX h@FoX h@FoX h@FoX h@FoX hF O P@h F]@ P@h F L P@h F]C P@hF@CxP@hF@.`P@h@FoX hFHxP@hF >`P@hF L`P@hF@4`P@h FH P@hF4 P@hFJ P@hFHxP@hF 7`P@h F L P@hFHxP@hFHxP@hF@&`P@hF5`P@hF :`P@hF$ P@hFHxP@hF]@ P@hFJ`P@Z&`P@Z4`P@ZJxP@ZJxP@ZJxP@Z 7`P@Z.`P@Z L`P@Z5`P@ZExP@ZJ`P@Z >`P@ZJxP@ZJxP@Z :`P@Xo >`P@Xo 7`P@Xo L`P@Xo L`P@Xo.`P@XoG`P@Xo L`P@Xo L`P@Xo&`P@Xo L`P@Xo4`P@Xo :`P@Xo5`P@Xo L`P@XoJ`P@MEASP 0P@ HP@ J@P@ ?P@ &`P@ H@P@ AP@ $P@ L@P@ JP@ J@P@  EP@@. (( JP@ 2P@ 9P@ <P@  2@P@  7P@] >@P@ x&0P@(&0P@@3Hh @3Hh @3Hh @3Hh @3Hh @3H hP!I R [ P!I R [ P!I R [ P!I R [ @.3RHRP!I R [ 3HP@3$P@3E`P@3J`P@32P@ 3AP@3J`P@3?P@ 3>P@3J`P@3J`P@ 3EP@3 9P@3JP@3 <P@3 7P@3J`P@3&`P@30P@hH&0P@hH L`P@hH L`P@hH L`P@hH L`P@hH L`P@hHG`P@R&0P@]$`P@ ]>P@]H`P@] MP@ ]EP@] MP@] MP@@.]|q|]HP@] 9`P@]&`P@ ]AP@] 7`P@]?`P@] MP@] MP@] <`P@]0`P@]2`P@]J`P@XqJP@XqHP@Xq0P@Xq?P@Xq 7P@Xq 9P@Xq <P@Xq2P@Xq$P@Xq&0P@|&0P@@ H@H @H P! @ HP! @.HP! @ H@H P! @H @H P!  O`P@J`P@&0P@ <`P@ O`P@ O`P@@H @`P@>P@ C`P@ LP@HP@ O`P@ JP@2P@ JP@ O`P@ &0P@H A`P@H M`P@H <`P@H2`P@H 9`P@HH`P@H M`P@H >`P@H&`P@H$`P@H 7`P@H?`P@H M`P@H E`P@H M`P@HJ`P@H0`P@H M`P@HH`P@MEAS ; KP@ :`P@ H P@ 7`P@ 5`P@[ H`P@ &`P@ <P@ LP@ LP@ F`P@ LP@ GP@ @ P@ GP@ LP@ HP@ C P@ 0`P@ HP@ LP@ JP@ $`P@ 0P@ .`P@ >`P@x&P@xFP@x.P@x$P@x0P@xHP@x >P@x5P@x :P@x 7P@2TP@2TP@2 OP@2 OP@@2JP@2GP@ 2 LP@h0G[h0G[h0G[h0G[h0G[h0G[ h0G[ h1G[h0G[hG 7`P@h GC`P@h G@`P@hGF`P@hG0`P@hG&`P@hG :`P@hG >`P@hG$`P@h0G[ hG5`P@h G<`P@hG.`P@hGH`P@@[o X@[oX @[oX @[oX @[oX @[o X@[oX @[oXA[oX @[oX [<P@[5`P@[ >`P@[H`P@[ 7`P@@[GP@[ OP@[CP@ [CP@[.`P@[$`P@[0`P@[ :`P@[HP@[&`P@ [@P@[ OP@[ LP@[ LP@[F`P@Xo5`P@XoH`P@Xo :`P@Xo0`P@XoF`P@Xo >`P@Xo&`P@Xo 7`P@Xo$`P@Xo.`P@ HP@.P@$P@ HP@<P@0P@CP@ CP@HP@@.JP@HP@ LP@ :P@@GP@HP@&0P@0P@CP@ LP@ >P@ CP@ @P@ 7P@GP@5P@FP@ &0P@H&0P@&0P@MEASm L@P@ &`P@ FP@ CP@ H P@ JP@ MP@ JP@ ? P@ MP@ >P@ : P@ 0 P@ HP@[ EP@  FP@ FP@@. (( MP@ :P@ 9 P@ 7 P@ JP@ .P@@ . P@ < P@@ HP@ $ P@ J P@x&0P@(&0P@@ 2Gh 2&`P@@2Gh @2Gh P!Z l w @2G hP!Zk{@ 2G h@2GhP!kvP!] i v @2Gh @2G hP!]ivP!]iv@2G h@ 2G h2HxP@2CxP@2 LxP@ 2C`P@2CxP@ 2H`P@2HxP@P2GxP@ 2@`P@2 LxP@hPGE`P@hG$`P@h GJ`P@hGJ`P@hG 7`P@hGA`P@h GA`P@hG?`P@hG 9`P@hGF`P@hGJ`P@hGH`P@hGA`P@h GF`P@hG :`P@h@G.`P@hGJ`P@hGF`P@hG0`P@hG <`P@hG&`P@@.[z[z[ :P@@[GP@@[-P@[9P@[CP@[GP@[$P@[ LP@[HP@ [HP@[ >P@[ 7P@[ LP@[ 9P@[HP@[JP@[CP@ [EP@[HP@[-P@ [@P@[&0P@[.P@[5P@ [HP@ [CP@[FP@e&0P@Xo&0P@z&0P@>P@ >P@ 9P@@P@ HP@&0P@JP@ LP@HP@@CP@@.GP@9P@HP@ :P@ LP@CP@5P@.P@ CP@$P@@-P@-P@ HP@ 7P@HP@ EP@JP@ &0P@H&0P@&0P@MEASX#@ @JP@CP! 8o P! :q P! 8m 0 \0 \@. ((0 \0 \0 \0 \ 0 \@. ( ( 0 \@. ( ( 0 \ 0 \0 \@. ( ( 0 \ 0 \0 \0 \0 \ 0 \0 \0 \ JP@ 2P@ ?P@ EP@ <P@ 9P@ 7P@ HP@ JxP@ LP@ >P@ JxP@0 \ JP@ &`P@ JxP@A EP@ $`P@ @HP@C @0`P@ @P@  JP@ AP@ AP@ 2P@ EP@x$P@x M<P@x+P@x M<P@x&0P@x M<P@( O<P@( O<P@(&0P@( O<P@@.2Q 2Q @.2Q2Q@.2Q 2Q @.2Q 2Q 2&0P@2 Q<P@2 Q<P@2 Q<P@,=&0P@,= O<P@,= O<P@,= O<P@hG M<P@hG M<P@hG+`P@hG$`P@hG&0P@hG M<P@Q L<P@Q L<P@Q L<P@Q&0P@\?`P@\&P@\$P@\A`P@\ L`P@\E`P@\ 7`P@\2`P@B\E`P@ \A`P@\J`P@\\ 9`P@\2`P@ \J`P@\J`P@\J`P@\H`P@\@`P@ \>`P@ \E`P@\J`P@ \J`P@ \J`P@\@0`P@\ <`P@\H`P@X pxXpxX pxX pxXpxXpxXpxXpxXpxX pxXpxXpxXpxXpxXpxXpxX pxXpxXpxXpxXpxXpx C 3P@  MEAS x @ MP@ T TTTHP@TT OP@YP@@ RP@T MP@CP@JP@ MP@FP@PV Lo @.Ah @.Ah @.Ah @.Ah @.Ah @.Ah @.Ah @.Ah@.Ah @.A h@.Ah @ .A hp!@ .Ah @.A h@.A h@.Ah @.Ah . 7`P@.7`P@.J`P@ .C`P@ . O`P@. 7`P@.+`P@.5`P@.5`P@.5`P@.G`P@.C`P@.F`P@P. R`P@. M`P@. L`P@. L`P@.X`P@h A O`P@hAE`P@hAC`P@hA :`P@h AF`P@hAJ`P@hA 8`P@hA.`P@hA:`P@hAF`P@hPA R`P@hAJ`P@hA 8`P@hA 8`P@hAV`P@hA :`P@hA M`P@hAJ`P@TXP@T<P@T LP@T :P@T LP@ T QP@T :P@T0P@TEP@T <P@i;T <P@@TTP@TGP@T :P@T OP@T LP@THP@ THP@z 7P@zHP@zCP@zGP@z 9P@z 7P@zHP@ z LP@@z OP@aTzJP@z 7P@ zEP@z-P@z 9P@z@P@zCP@z9P@zTP@MEAS Z@ TT TT TTTJP@ OP@@ RP@HP@VP@PV-o HP@JP@FP@AP@ MP@@.A h@.Ah @.Ah @.Ah @.Ah @.Ah@.Ah @ .Ah @.A h@.A h@ .A h@.Ah R!@.A h@.Ah @.A h@.Ah @.Ah .H`P@ . O`P@.H`P@ .F`P@. 8`P@. :`P@..`P@.F`P@. M`P@.T`P@.H`P@.A`P@.C`P@. :`P@. 8`P@P. R`P@. 8`P@.:`P@hA>`P@hA R`P@hAA`P@hA <`P@hA <`P@hAF`P@h AJ`P@hA2`P@hAE`P@hPA M`P@hA <`P@hAA`P@hA >`P@h AJ`P@hAF`P@hAH`P@hA >`P@hA>`P@K;TTP@THP@THP@T@P@TCP@@T OP@T >P@T4P@ T LP@T >P@TJP@ T LP@TGP@T@P@T@P@T >P@T@P@TCP@@zJP@CTzGP@ zGP@zCP@z :P@z <P@@z LP@zCP@z :P@z <P@z<P@zCP@z<P@ zHP@z :P@z OP@z@P@z0P@ zHP@MEASx(@ ,EP@00 0000000 0 0 T TTTTIP@GP@BP@EP@A NP@ LP@TT JP@ QP@0AGP@ >P@AIP@P`P`0T0 TP a0T0T0T 0 T0T0 T0TP] P `PaP` TBP@T0P@T)P@ TEP@T2P@T>P@T 7P@T@P@ T>P@Pa P] MEAS2() $P$4+ P$4+  LP@ @P@ 2P@ BGP@ B NP@ 0P@ 7P@ EP@ 0P@ >P@ >P@ BP@ BP@ EP@ )P@ >P@ QP@ BIP@ JP@ EP@ 2P@ GP@ IP@ JP@XXXXMEASH&,hP PPPPP PPP P PP! uN P P P! uN P! % 7 P! % 7 PV / o P PV, o CP@ 7P@AP@ T T T)P@TTCP@@JP@ OP@EP@;P@ 7P@7P@CP@CP@TT 7P@>P@EP@ GP@JP@P+..JP@.JP@TJP@TTJP@TTP!| @zH zHxP@zHxP@P!| @zH HJxP@HJxP@P1P'P 'P)P )P !P!:P )P1P P!P !P7MEASHP<@P@P PPPP PP P PPPP P P! * N P! * N P E@P@5@P@T T T TTTTT@H@P@ M@P@T@=C@P@@5@P@ H@P@9@P@C@P@ MhP@P 9A@P@5@P@TC@P@ 5@P@ MhP@hP0hP.hAHxP@hAHxP@THP@THP@P*P*P %rP 'P % P %P #P6z5P@ P*zCP@P "z5P@ z MP@z<P@@zCP@@zCP@ zHP@ zEP@@zHP@z9P@z5P@zAP@z5P@MEASH@CP@PV# o P!" . > P!" vS P! vS P! . > JP@ GP@ OP@ 7P@EP@T@JP@ 7P@ 7P@;P@CP@AP@ T)P@T T TTCP@EP@7P@PV$ o CP@>P@..JP@.JP@TTJP@TJP@TTPV&o PV ( o PV ( o PV ) o PV )o PV*o PV *o PV* o PV + o 5PV -o KPV / o @zH P!} @zH P!} zHxP@zHxP@HJxP@HJxP@MEAS8 H/ A P@@ Bh  R P@@ Bh V@ H P@ F P@V V V VVVV J P@ M P@ : P@ H P@ E P@ MxP@ > P@ : P@ : P@ MxP@ : P@VVxJxP@xJxP@/HxP@/HxP@h0BVh0BVh0BVh0BVh0 BV h0 BVh0BVh0BVh0BVh0BVh0BVh0BVh0BVh0BVh0BVhBA`P@h BF`P@hB>`P@hBJ`P@h B M`P@hB:`P@hB5`P@hBF`P@hABH`P@hB5`P@hB:`P@hBE`P@hB5`P@hBE`P@ hBF`P@V5`P@BVH`P@V>`P@V5`P@ VF`P@VE`P@ VF`P@VJ`P@V:`P@VF`P@VE`P@V5`P@V:`P@ V M`P@VA`P@XiA P@XiC P@XiCP@XiCP@Xi5 P@XiH P@X i M P@Xi9 P@Xi5 P@ X@iH P@Xi5 P@Xi< P@X iE P@Xi5 P@XiC P@ HA`P@HA`P@MEASH P@UP! N P! # 5 P! # 5 P P P P P  P P P P P P P P P P CP@ )P@ J@P@ 7@P@ >@P@ E@P@ U K@P@ 7@P@ 7@P@ CP@ ;@P@ E@P@  G@P@ 7@P@ AP@UUP! N @ J@P@ U UU CP@ O@P@ C@P@/JP@//JP@UUJP@UJP@UU@{H P! P! @{H {>P@{;P@{EP@ { OP@{ 7P@ {GP@{HxP@{ 7P@{CP@{HxP@s{ KP@{ 7P@{JP@{7P@ {EP@ @{JP@HJxP@HJxP@MEASH2P@P!5 zP!5 z UU MP@ HP@@ HP@ EP@ AP@ JP@ MP@ MP@ :P@ .P@ KP@U JP@ FP@ :P@ 5P@UUU U FP@UU U/GP@/ OP@ /JP@/ 7P@/2P@ /JP@/JP@/ NP@/EP@ />P@/CP@/JP@@/JP@/ >P@s/ KP@/ OP@U LP@U LP@U 9P@U QP@ U MP@ U MP@U LP@UHP@@UHP@UAP@U QP@UEP@UAP@sU KP@U5P@UAP@{ RP@{ KP@{FP@ @{JP@ { KP@s{ KP@{ 7P@{JP@{ MP@{3P@{CP@{?P@{ RP@ { KP@{?P@{FP@MEASH :P@U@ Bh @ Bh P!O UP!O U U JP@ JP@ EP@ 2P@ Q`P@ >P@ EP@ >P@ LP@UU Ur KP@@ LP@ >P@ EP@U 9P@UU EP@ Q`P@x O`P@x O`P@/ M`P@/ M`P@hBJ`P@hBJ`P@U?P@ UFP@UHP@UFP@@UJP@U?P@U :P@UHP@ U KP@UCP@U?P@U:P@U3P@UJP@rU KP@UFP@ @{ H@{ H{F`P@{F`P@HH`P@HH`P@MEASH/1AP@ V EP@ JP@ V IP@ LP@V JP@ EP@ 2P@ 0P@ >P@ 9P@q KP@ @ IP@ BP@P$4C~!x V >P@ EP@ JP@ >P@ VVV /HP@/JP@VHP@VJP@P$4A@ x |JP@|HP@P MEAS H @ JP@P P PP PP P PPP P P P PPPPPPPPPPP! '40 0 PP PH CP@ GP@ JP@ +P@ 7P@ AP@ CP@U JP@ )@P@C EP@ 9P@ JP@ OP@ JP@ GP@@ JP@ EP@ CP@ 5P@ <P@ @$P@C CP@ 7P@ CP@ 7P@ CP@P#P'P / /VP@ /GP@ /JP@/ >P@ /CP@P %P # U >P@ UGP@UVP@UU UCP@ UJP@ {ExP@ {AxP@@{H { xP@P P'P+P !P P P!P#P'P! P'P%MEASH 7 ?@P@P P P P P PP P P PPP P P E@P@ A@P@U AhP@ C@P@ MhP@@ H@P@ HhP@ )@P@ E@P@ J@P@ EhP@ 5@P@ U 5@P@ :@P@ 7@P@U YhP@ JP@P  C@P@ $P@S 3P@ M@P@ H@P@ <@P@/h BExP@hB P@ /JP@ /GP@/VP@U >P@U UGP@ UJP@UVP@U UCP@PV ( o PV (o PV ) o PV* o PV* o PV* o PV *o !PV * o "PV* o PV + o $ PV + o #PV , o %PV - o 'PV - o &'PV .o )'PV .o (@ { H@ { H@{H @ {H @{H { {HxP@{TxP@ {ExP@{ xP@H CxP@H GxP@HVxP@H JxP@MEAS2 H/P R P@@ Bh @ Bh @ Bh P!0;E < P@ 8 P@S 3P@ H P@ 3 P@@ H P@V JP@ F P@ AxP@ : P@ YxP@ M P@ F P@ J P@ . P@ : P@ J P@VVV E P@  MxP@ A P@ M P@ M P@P !0 ; E $P@x >xP@xVxP@x JxP@ /HxP@//TxP@/ `P@hB3`P@hBE`P@ hB 8`P@h BA`P@hB.`P@h BF`P@h BF`P@hBH`P@hB:`P@hBF`P@hB <`P@hBE`P@hB R`P@hB :`P@hBJ`P@h BF`P@hBJ`P@V:`P@VH`P@VE`P@ V>`P@ VF`P@BVH`P@ VF`P@VE`P@V <`P@V :`P@ VF`P@VF`P@V 8`P@V R`P@VV :`P@ VA`P@V.`P@VJ`P@V3`P@VJ`P@V M`P@X iE P@Xi5 P@ Xi : P@X iAP@XiC P@X iCP@XiC P@ Xi M P@X iA P@Xi OP@Xi 7P@Xi5 P@Xi) P@X i< P@Xi3 P@X@iH P@XiH P@XiHP@XiE P@Xi 7 P@XiH P@H A`P@H A`P@HH`P@H M`P@H5`P@MEAS H 1 J@P@P PPP{PP P P zP } P ~PPxPq P PPPPP0 P H0 JP@ AP@ )@P@C CP@ @$P@C CP@ E@P@ @ J@P@ 7@P@ E@P@ G@P@ O@P@ J@P@ G@P@ 5@P@ 9@P@ <@P@ +@P@ 7P@ CP@ 7@P@ OP@ CP@Pz J@P@ C@P@ /CP@ /JP@ /GP@/VP@/ >P@UU >P@ UCP@U UJP@UVP@ UGP@@ {H @ { H@ { H@{H { <P@{JP@{TxP@ {ExP@{ OP@{@{H {EP@ {+P@{ xP@H GxP@HVxP@MEAS H @P@ $P@ AP@ .P@ EP@  MP@ <P@ 3P@ JP@ JP@ FP@ 8P@S 3P@ :P@ :P@@ HP@ >P@ MP@ FP@U JP@ FP@ JP@ HP@ YP@ MP@UUU@/JP@/CP@/JP@/[P@@/ OP@/ <P@/ />P@/GP@/JP@ /GP@/>P@ /JP@ / OP@/5P@/ >P@/2P@/ NP@/JP@ /JP@@/ >P@/ OP@/ 9P@/EP@ U LP@UUAP@U OP@U LP@UEP@UHP@U QP@ U MP@ UHP@@U QP@U?P@@UHP@U MP@U :P@U]P@@U5P@U 7P@@UAP@U5P@ U MP@ U QP@U MP@UAP@ UAP@ { RP@{^P@{ OP@ { OP@{FP@ @{CP@{ MP@{ 8P@{?P@@{JP@{3P@ {CP@{ KP@{5P@{ RP@{ OP@@{ RP@ { KP@{FP@ { KP@@{3P@{ =P@{ RP@{?P@MEAS,H U JP@@ Bh @ Bh @ Bh P!#P !# 0P@U 2P@ >P@ ]`P@U QP@ Q`P@ JP@ VP@ >P@ QP@ E`P@ LP@ JP@P Q`P@ QP@ JP@ EP@UUU@ 2P@ <P@ 7P@ EP@ @ LP@x[`P@x O`P@xP O`P@xC`P@ / M`P@/Y`P@/A`P@hBV`P@h BJ`P@hB >`P@U 8P@ U?P@U OP@U?P@UTP@ UHP@UFP@@UJP@ UFP@U =P@U OP@U3P@UFP@ U KP@UJP@U KP@UFP@ U <P@ UCP@U?P@@U3P@U5P@@{H P!@ {H P ! @{H {F`P@{ R`P@{ :`P@HT`P@H H`P@H <`P@MEASH/ MP@@ Bh @ Bh @ Bh P!# J`P@P ! # V AP@@ 5P@ ?P@V EP@ V`P@ HP@ HP@ QP@ 7P@ 5P@ :P@ AP@ LP@ AP@ >`P@VVV HP@@ HP@ LP@ MP@ MP@xT`P@x <`P@x H`P@ /F`P@/ R`P@/ :`P@h BE`P@hB 9`P@hB Q`P@ VCP@V =P@VFP@ VFP@V5P@V OP@VJP@V 7P@V 8P@V 7P@ V?P@ VCP@@VJP@V KP@ V OP@VCP@V 7P@VFP@VFP@ V KP@V OP@@|H P !P! @|H @ | H|5`P@ |A`P@| M`P@H 7`P@H O`P@H C`P@MEAS^ H P IP@0 U0 U0 U 0 U0 U0 U 0 U 0 U 0 U 0 U0 U0 U 0 U0 U 0 U0 U0 U 0 U 0 U 0 U0 U QP@ @P@ IP@E GP@ 9P@ IP@ @P@U EP@ 9P@ GP@ LP@ QP@ 7P@ LP@ >P@ 9P@ 9P@ ;P@ U =P@ EP@/ LP@/2P@/JP@UG`P@UI`P@UCP@U >`P@UI`P@UG`P@ U 9`P@ U@`P@U ;`P@U L`P@UE`P@ UE`P@ U Q`P@UEP@U+P@U9`P@U 9`P@ UI`P@BU L`P@U Q`P@U 7`P@U@`P@U 9`P@ U=`P@XP XPXP XP XhxXhxXh@@`P@XhxX hxXhxXhxXh@@`P@XhxXhxX hxXh@@`P@XhxX hxX hxXhxX hE`P@XhxXhxXhx@ {H @{ H@{ H{@{ H{{{ {E`P@{{@@`P@ {{{ {{{@@`P@ {{{@@`P@{ {{{H E`P@H@@`P@H@@`P@H@@`P@MEASH1 >`P@UU UUUU UUU @ EP@ @P@  EP@ EP@ UU U HP@U@ HP@ UUUUU P>/EP@/ 9P@/CP@ UCP@@UCP@UGP@U>P@ UCP@@UGP@0{ 0{ 0{ { 9P@{CP@{EP@MEASH UU EP@UUUUU@ AP@ AP@@ EP@ AP@ 9P@ <P@ @ EP@ UUUU UU U AP@ U CP@UUU/EP@/CP@/ 9P@@UAP@U9P@ U>P@UAP@U<P@@U<P@0{ 0{ 0{ @{AP@ {AP@{EP@@{EP@{AP@{ 9P@{<P@ {EP@{CP@MEASH/EGP@ V V V EP@@ D@P@ CP@VVV D@P@ @@P@  E@P@ V G@P@ VV @ G@P@   9P@P;P 2/ 9P@/CP@ / QP@/EP@D/+P@/ 9P@/EP@P9VV9P@V0V 0 V @20V VVV-P@V+P@V VEP@<F0| P0| 0| PPP|@P@ |DP@@|GP@|+P@|IP@| LP@ |EP@|GP@|9P@|CP@|@P@|EP@@|IP@|=P@@|DP@| 9P@7PV Fo *P MEASB8 :P@ U 9P@ A@P@  EP@U M@P@@ E@P@ E@P@ UU +P@ UU A@P@U ;@P@ EP@ H@P@ -P@ 9P@ >@P@@ J@P@U J@P@@ H@P@ F@P@ CP@U4/ 9P@/CP@ / QP@/EP@/ 9P@/+P@/EP@0U 020 U 0U U+P@ UEP@U9P@U-P@0{ 0{ 0{ @{EP@{HP@{ 9P@{+P@{;P@,F{AP@ {EP@{AP@{EP@@{JP@{JP@ {FP@@{HP@{ MP@{>P@{CP@MEASt(@J`P@P0 0 U G@P@ J@P@ -P@ EP@@ L@P@ EP@ O@P@ JP@ +P@ 9P@ C@P@  C@P@  H@P@ U CP@UU 9P@@ G@P@@ J@P@ L@P@ $P@CC <@P@ U @@P@U U/EP@/ 9P@/ 9P@ / QP@/+P@/EP@/CP@ U@EP@!U@9P@!U@-P@!U+P@UU{ LP@ {@$P@C{@CP@!{HP@ { LP@ @{ LP@{@CP@ !{@CP@!{TP@ {&P@C {JP@ @{GP@{ 9P@ { OP@ {+P@C!@{JP@{@EP@C!{@CP@C!MEAS( X@ 5P@@. %% $P@ <P@ :P@ :P@ $P@ .P@ FP@ &`P@   ?P@S 3P@ 7P@ 0P@   JP@   JP@ x&0P@%&0P@/$P@@./KBK//&`P@hB&0P@K&0P@P$4" %` @.UrhrP$4" %` UVP@ UFP@@UHP@UJP@ UAP@UJP@U&`P@ U>P@@U RP@UUEP@ U$`P@UFP@UJP@U MP@UHP@U MP@UHP@Xh$P@Xh&0P@r&0P@{&0P@@.{H{ &0P@H&`P@H$`P@MEAS/ ! &`P@ >P@V HP@ JP@ JP@ 5P@ :P@ GP@  HP@ GP@ FP@ @P@ $`P@@ JP@ HP@ CP@ :P@ LP@ 7P@ .P@@ OP@ HP@ CP@ .P@ :P@ TP@ LP@x&P@x$P@h0BVhB$`P@h1BVhB&`P@AViX @ViXVJP@V :P@ VAP@V.P@@V LP@ VJP@V:P@V <P@VFP@VAP@V$`P@V5P@V&`P@V0P@VJP@VHP@V 7P@VEP@V?P@V RP@ VJP@ VEP@VEP@ @V MP@ VFP@VFP@VHP@Xi$`P@Xi&`P@|$P@@.|||&0P@ &0P@H&0P@&0P@MEAS    CP@  JP@ TP@ LP@ HP@  @. %% LP@S 3P@  @P@ JP@ HP@ @ OP@ &`P@@ JP@ GP@ GP@ $P@ LP@ CP@x&0P@%&0P@@./KBK/$P@U/&`P@hB&0P@K&0P@0U 0U 0U 0 U 0U 0U 0U 0U 0 U @.UrhrU9P@U-P@U$`P@U 7P@ UHP@U :P@U 9P@U >P@U+P@U5P@U&`P@ UEP@Xh$P@Xh&0P@r&0P@{&0P@@.{H{ &0P@H$`P@H&`P@MEASGP@ HP@@ Bh HP@ EP@ CP@ HP@ CP@ GP@ $ P@@ GP@ CP@ 5P@ :P@ >P@ 7P@  LP@ CP@ -P@ 9P@ &`P@ HP@ 9P@ OP@ HP@@ LP@U @P@ FP@x&`P@/&`P@hB&`P@hB$ P@U+P@ UEP@U&`P@U :P@ UHP@U 9P@@UhXU >P@U5P@U9P@U 7P@U-P@Xh&`P@{$P@@.{{{&0P@ &0P@H&0P@&0P@MEAS<`P@ >P@ HP@UUUUU EP@C 3P@U 0P@ $P@ 0P@ &P@ 2P@ JP@ BP@ >P@ 2P@ 0P@ JP@UU 0P@ 2P@ JP@ /EP@/ 7P@//EP@/-P@/ 9P@/ 7P@/ 7P@/ 9P@/ /EP@///U 9P@U 9P@ UEP@UUUUEP@UU 7P@U 7P@U 7P@UU-P@ UEP@@{H @{ H@{H @{H @{H @ { H@ { H@{H @{ H {C`P@{+`P@{5`P@{ 7`P@{5`P@ {C`P@{ 7`P@{C`P@{5`P@HE`P@H-`P@H 7`P@H E`P@H 9`P@H E`P@H 7`P@H 7`P@H 9`P@MEAS/P@ : P@VVV H P@ KP@ @CP@ H P@ : P@ < P@ : P@ Y0 P@V YH P@ < P@VVVVVVVVV FP@hB5`P@hB5`P@hB 7`P@hB 7`P@hB5`P@h B@C`P@h B@C`P@hB@C`P@hB@+`P@@ V o@ V o V2@?P@V5P@ V2@CP@V5P@V5P@V 7P@V@CP@V@+P@V 7P@@ V o V2FP@ V@CP@ V@CP@ o 2KP@ o2@CP@ o2FP@| :P@| :P@|HP@| <P@|@0P@| :P@ |@HP@| <P@ |HP@ 2FP@  2KP@  2OP@MEASv 1>P >P@PPPP P P P P P P P P P P P P P P 0 0 0 0 0 0 0 0 0  EP@ <P@C 3P@ $P@ <P@ 0P@C 2P@ JP@  JP@ 0  <P@ &P@C  NP@ >P@   JP@ JP@ @2F h@2F h@2Fh @2F h@2Fh @2Fh P) @2Fh @2Fh P,P& P) P*P' P'@2F h2@`P@2 L`P@2I`P@P2E`P@2@E`P@2J`P@2 N`P@@2Fh 2 N`P@2@B`P@P2J`P@2J`P@22@E`P@hF P`P@hFK`P@hF@G`P@hF@D`P@hF L`P@hPFG`P@hF N`P@hPF L`P@hF L`P@hFB`P@hF@G`P@hF P`P@Z LP@ZJP@ZEP@ Z OP@Z QP@Z@EP@ZIP@Z QP@Z NP@DZ NP@Z NP@@ZIP@Z@ H S`P@@H @H @H @H @H @G`P@@H K`P@@H S`P@ P`P@ Q`P@PG`P@T P`P@ P`P@@H @H K`P@ L`P@ N`P@H N`P@H N`P@HJ`P@H Q`P@HH`P@HPE`P@H O`P@H Q`P@H L`P@H@E`P@HI`P@HT N`P@PP PPPPPP P P P) MEASh}@.0@P@P!+AP! - A P! - A P!,AP! / A P! -A P! -A P! /A @, @, @, @, @, @, @, @, @, @,@, &`P@ G P@? J@P@ K`P@2@P@ L`P@G`P@ ]D P@ <@P@ L P@ N`P@G`P@P L`P@ <@P@K`P@D`P@ >@P@ P`P@ J@P@PG`P@ <@P@ P`P@$ P@J@P@ >@P@B`P@xI`P@x Q`P@x N`P@x O`P@xP N`P@x N`P@xE`P@x Q`P@xPI`P@xJ`P@x L`P@xE`P@x&`P@, Q`P@P, P`P@,J`P@, L`P@, S`P@, N`P@, S`P@, P`P@,G`P@, P`P@,&`P@P,K`P@,G`P@h@?cX h@?cXh@?cX h@?cX h@?c Xh@?cX h@?cX h@?cX hP!T izhP!T h z hP!TezhP!T fzhP!TezhP!T f z hP!T hzh@?cX h@?cXh?&`P@h@?cX hP?H`P@h? M`P@h?F`P@h ?F P@h? R`P@h? M`P@hP!T hzh? M`P@h ? M P@h?E`P@h?H`P@h? R`P@h ?J P@hP? M`P@h?$ P@h? P`P@h?J`P@Q O`P@Q&`P@QT`P@Q L`P@PQJ`P@QG`P@QT`P@QH`P@Q O`P@Q O`P@Q R`P@QJ`P@PQ O`P@XPc M`P@Xc M`P@XcV`P@Xc R`P@Xc R`P@XPc R`P@Xc Q`P@Xc&`P@Xc M`P@XcH`P@XcV`P@XcJ`P@XcT`P@MEAS p@.$$P %FP PPl PlPPPP PPPPPP P P P PPPP PPPPPP$4@ex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @@ h@@P@P0  NP@ QP@ QP@ LP@ QP@ZP@$ P@JP@@ LP@TP@H P@@ NP@ @JP@P &`P@VP@@>P@ GP@ JP@ A MP@AIP@0`P@ >P@ 7P@C 3 P@@P@AVP@ <P@ LP@J P@ QP@ 9P@ NP@xP*lx&0P@x+`P@$&0P@.&`P@.+`P@@.@hhC@ 3 P@h@0`P@h@J P@h@$ P@h@&`P@h@H P@S+`P@S&0P@@S H@.SfXS\\&0P@Xf+`P@Xf&`P@x0`P@x$P@Cx 3P@xHP@xJP@x&`P@@xHH&`P@H+`P@P*FP -FP!/FP(FP"1=P,FP*FP -FP$4FP -FP -FP -FP (FP ,FP -FP !/FP*FP,FP*FMEAS*$@ LP@0 Y0 Y0 Y0 Y 0 Y0 Y0 Y 0 Y 0 Y 0 Y0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y0 Y Pl 0 Y0 Y 0 Y 0 Y 0 Y0 YC VP@ JP@ QP@ JP@ QP@ @P@@ JP@ >P@ LP@ <P@ GP@ TP@@ HP@Pl C IP@ ZP@ C MP@ @P@ LP@ NP@ QP@ 20P@ 9P@ 2$P@ NP@ JP@ QP@@ NP@ >P@ &`P@ VP@ 7@P@ J@P@ 7P@x &0P@x@> / 2$P@ 2+P@A $@ &0P@&0P@,&0P@@PF@$2$P@@$2+P@h&0P@&0P@P FPF PFPFPFPFPF PFPFPlP FPFPF PFPFPFPFP FP F&P@YZ`P@PF>$P@>0P@Y 7`P@Y <`P@Y@`P@ Y Q`P@ BY M`P@ YJ`P@ Y N`P@Y L`P@Y Q`P@Y>`P@Y@`P@YJ`P@Y N`P@Y >`P@Y Q`P@Y 9`P@Y Q`P@Y L`P@BYI`P@BYV`P@ YG`P@ YJ`P@XmxXmxXmxXmxXmxX mxXmxX mxXmxX mxXmxXmxXmxXmxXmxXmxX mxXmxX mxXmxPlf   PRECAuto HP DeskJet 820Cxi em TERMIXC 4PX,A4DINU"4$x$$$$TITLz !o$+ANTECEDIUMCENT SEVENo$+o$+ Mo ED HUCKEBYHuckbysteinMo Mo o dapt.: Renan Mingorance de Sousao o o o Do "Antecedium"ent Seven"o lo Antecedium Pgina #P Page#P o RMS ARRANJOSnt Seveno arranjosmusicais@yahoo.com.bro rranjosmusicais@yahoo.com.bro el.: (11) 9949-0318 - (11) 6456-5283o o o o  o odPo 0@LT`nx((_K2TEXTZ+RoMaestosor,oMolto Allargando e CrescendooAllegro ro sbitooo sbitooo sbitooo sbitooo scrape cymbalso Triangulo"o rall. e diminuendoo G para Fo Chimeso Chimeso similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similaro similar,o molto allargando e crescendoFONTArialTimes New RomanCOLR@DRUM2GM StandardUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedHighQSlapScratch PushScratch PullSticksSquare ClickMetronome ClickMetronome BellKick Drum 2Kick Drum 1Side StickSnare Drum 1Hand ClapSnare Drum 2Low Tom 2Closed Hi-HatLow Tom 1Pedal Hi-HatMid Tom 2Open Hi-HatMid Tom 1High Tom 2Crash Cymbal 1High Tom 1Ride Cymbal 1Chinese CymbalRide BellTambourineSplash CymbalCowbellCrash Cymbal 2Vibra SlapRide Cymbal 2High BongoLow BongoMute High CongaOpen High CongaLow CongaHigh TimbaleLow TimbaleHigh AgogoLow AgogoCabasaMaracasShort Hi WhistleLong Low WhistleShort GuiroLong GuiroClavesHigh Wood BlockLow Wood BlockMute CuicaOpen CuicaMute TriangleOpen TriangleShakerJingle BellBell TreeCastanetsMute SurdoOpen SurdoUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMappedUnMapped         !8M,$)+&/02*3;1